Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 15103 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Politiedossier opvragen

Het is dus de bedoeling dat met deze voorbeeldbrief, welke trouwens effectief is gebleken, er een verandering teweeg gebracht kan worden. Politie Twente heeft inmiddels te kennen gegeven a) de brief ontvangen te hebben en b) aankomende week het gevraagde dossier inclusief contactjournalen en aanvullende communicatie voor de betrokkene klaar te hebben liggen op het bureau in Almelo, waar ze het op vertoon van ID kan ophalen. Tevens werd er nog in de respons vermeldt dat ze aangenaam verrast waren met de volledig correct opgestelde en gemotiveerde brief. Dus dit is een 100-punter voor effectiviteit in dit geval.

Je kan een dergelijke brief altijd richten aan de korpschef direct overigens, die besteed al het werk weliswaar uit. Een privacy functionaris zal ermee aan het werk gaan.

Nu hopen dat er ook bij andere districten navolging komt in deze werkwijze!

Voorbeeldbrief:

[Je naam]
[Je adres]
[Je postcode + woonplaats]
[je email]
[je telefoonnummer]

[Je BSNnummer]

Aan:

Politie [zoek dit adres op]
Betreft: Verzoekschrift afschrift politiedossier

[plaats, datum]

 

Geachte,

Graag zou ik van u een afschrift ontvangen van al hetgeen u in uw dossiers heeft opgeslagen aangaande mijn persoon. Ter identificatie heb ik bijgevoegd een kopie van mijn identiteitsbewijs.

Ik richt dit verzoek tot kennisneming en afschrift aan u onder nadrukkelijke vermelding van de wetsartikelen hieronder vernoemd:

Artikel 25 van de Wet Politiegegevens, eerste lid:

De verantwoordelijke deelt een ieder op diens schriftelijke verzoek binnen zes weken mede of, en zo ja welke, deze persoon betreffende politiegegevens verwerking ondergaan. Hij verstrekt daarbij tevens desgevraagd inlichtingen over de vraag of de deze persoon betreffende politiegegevens gedurende een periode van vier jaar voorafgaande aan het verzoek zijn verstrekt en over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt. De verantwoordelijke kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen, dan wel voor ten hoogste zes weken indien blijkt dat bij verschillende regionale of landelijke eenheden van de politie politiegegevens over de verzoeker worden verwerkt. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, eerste en tweede lid:

  1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
  2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

Dit artikel beslaat het recht op een eerlijk proces. In het onderhavige geval van dit schrijven in het bijzonder het derde lid, sub b: “te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;”

Tevens ontvang ik van u graag een contactjournaal betreffende mijn persoonlijk dossier in uw administratie waarin ligt vastgelegd met wie en/of welke instantie(s) er over mijn dossier en de daarin vastgelegde gebeurtenissen er wat gecommuniceerd is.

Tot slot verzoek ik u nog om mij eveneens uw werkaantekeningen, voor zover die aanwezig zijn, te doen toekomen.

Ik ben voorts bereid om de redelijkerwijs te verwachten kosten voor het vervaardigen van een afschrift te voldoen, met een maximum (zoals dit in de betreffende wetten is vastgelegd) van € 22,50.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, verwacht ik binnen de in artikel 25 Wpg vastgestelde termijn van vier weken een afschrift, danwel een schriftelijke communicatie uwerzijds te mogen ontvangen.

 

Hoogachtend,

 

[je naam]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aan de korpsbeheerder van (regio hoofdkantoor)
t.a.v. de privacyfunctionaris

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 25 van de Wet politiegegevens wil ik graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens gebruikt of heeft gebruikt.

In het bijzonder wil ik inzage in mijn gegevens en tevens in die van mijn minderjarige kinderen:

Als dat het geval is, verzoek ik u om kennisneming van mijn gegevens en die van de kinderen.

Tevens verzoek ik u inlichtingen te verstrekken over:
1. het doel van het gebruik van mijn gegevens
2. de ontvangers van de gegevens
3. de herkomst van de gegevens

Voor zover mijn persoonsgegevens in een register zijn vastgelegd waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is, verzoek ik u om deze gegevens ook in dit verzoek te betrekken.

Als aan het verstrekken van de gevraagde informatie kosten zijn verbonden, verzoek ik u mij te berichten over de hoogte van het bedrag en de wijze van betaling.

Hoogachtend,

handtekening